Phát triển "Thương hiệu Việt Nam" qua các hoạt động ngoại giao công chúng trong giai đoạn Covid-19 đến nay

Các tác giả

  • Trương Thị Lê Hồng HUFLIT

Tóm tắt

Thương hiệu quốc gia có vai trò quan trọng trong việc nhận diện hình ảnh của một đất nước với cộng đồng quốc tế. Vì vậy, Việt Nam cũng đã nỗ lực xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện với cộng đồng quốc tế. Mọi hoạt động ngoại giao đều góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện. Trong những năm gần đây, sự đa dạng và phong phú trong các  hoạt động ngoại giao công chúng đã đưa hình ảnh Việt Nam thân thiện đến với thế giới.

Đại dịch Covid-19 đã khiến các quốc gia rơi vào tình trạng khó khăn về mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, các nước đều cố gắng hết sức để ngăn chặn dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho người dân. Trong giai đoạn này, Việt Nam là một trong những quốc gia ngăn chặn và kiểm soát dịch Covid-19 nhanh nhất. Hơn nữa, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Việt Nam thể hiện thiện chí bằng việc luôn đồng hành cùng các nước vượt qua dịch bệnh. Từ đó, “thương hiệu Việt Nam” lan rộng ra các nước khác.

Qua đó, mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước được triển khai và phát triển ngày càng bền chặt. Trong bài viết này, tác giả sẽ nghiên cứu về các hoạt động ngoại giao công chúng nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-12-2023

Cách trích dẫn

Hồng, L. (2023). Phát triển "Thương hiệu Việt Nam" qua các hoạt động ngoại giao công chúng trong giai đoạn Covid-19 đến nay. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 8(2), 61. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/190

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##