Các nhân tố tác động đến chất lượng đào tạo ngành Kế toán của Khoa Kinh tế - Tài chính Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Các tác giả

  • Lý Phát Cường Huflit - Khoa Kinh tế Tài chính

Tóm tắt

Nghiên cứu này xác định ảnh hưởng các nhân tố tác động đến chất lượng đào tạo ngành kế toán của khoa Kinh tế Tài chính trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM. Nghiên cứu dựa trên lý thuyết liên quan để xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất gồm sáu nhân tố độc lập tác động đến chất lượng đào tạo ngành kế toán của khoa Kinh tế Tài chính trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM. Nghiên cứu định tính nhằm điều chỉnh mô hình, thang đo sơ bộ, mô hình nghiên cứu và thang đo chính thức. Nghiên cứu định lượng được tiến hành kiểm định độ tin cậy thang đo và đo lường mức độ ảnh hưởng các nhân tố tác động đến chất lượng đào tạo ngành kế toán của khoa Kinh tế Tài chính trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM. Kết quả nghiên cứu chỉ rằng có 06 nhân tố tác động: Chương trình đào tạo; Đội ngũ giảng viên; Cơ sở vật chất; Kết nối doanh nghiệp; Dịch vụ hỗ trợ; Ứng dụng công nghệ tác động đến chất lượng đào tạo ngành kế toán của khoa Kinh tế Tài chính trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số hàm ý quản trị được tác giả đưa ra nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế toán.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-12-2023

Cách trích dẫn

Lý P. C. (2023). Các nhân tố tác động đến chất lượng đào tạo ngành Kế toán của Khoa Kinh tế - Tài chính Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 8(2), 8. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/193

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##