Mô hình ngôn ngữ lớn và ứng dụng

Các tác giả

  • Trần Khải Thiện Trường Đại học HUFLIT
  • Đinh Minh Hòa
  • Phạm Ngọc Bảo
  • Huỳnh Vũ Lê
  • Lê Huỳnh Nghiêm
  • Nguyễn Thị Thúy A

Từ khóa:

mô hình ngôn ngữ lớn, LLM, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trí tuệ nhân tạo

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu về mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM) và khả năng ứng dụng LLM vào trong hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp. Chúng tôi đi từ việc giới thiệu kiến trúc của LLM và các công cụ, phần mềm thông minh được xây dựng dựa trên LLM đến các thách thức và mối nguy cơ của LLM. Để minh họa cho sức mạnh của LLM, chúng tôi cũng trình bày một case study cho việc áp dụng LLM vào bài toán phân lớp cảm xúc - một bài toán được nhiều sự quan tâm của giới nghiên cứu cũng như doanh nghiệp trong hơn một thập kỷ nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-06-2024

Cách trích dẫn

Trần, K. T., Đinh Minh, H., Phạm Ngọc, B., Huỳnh Vũ, L., Lê Huỳnh, N., & Nguyễn Thị Thúy, A. (2024). Mô hình ngôn ngữ lớn và ứng dụng. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 8(3), 17. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/206

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##