Tra cứu thông tin sinh viên qua ảnh khuôn mặt

Các tác giả

  • Nguyễn Hải Yến
  • Nguyễn Phương Hạc
  • Đinh Thị Mận
  • Nguyễn Văn Thịnh
  • Anh Trần Thị Vân Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí MInh

Tóm tắt

Để hỗ trợ thuận tiện hơn và tăng tốc độ tra cứu điểm rèn luyện của sinh viên, bài báo này trình bày về phương pháp nhận diện khuôn mặt để thực hiện tra cứu điểm rèn luyện của sinh viên. Đầu tiên, nhóm tác giả sử dụng mạng nơ ron xếp chồng MTCNN (multitask cascaded convolutional networks) để phát hiện khuôn mặt. Sau đó, dùng phương pháp trích xuất đặc trưng HOG để trích xuất vector đặc trưng của ảnh khuôn mặt và sử dụng thuật toán phân lớp SVM (Support vector machine) huấn luyện mô hình nhận diện khuôn mặt. Kết quả thực nghiệm cho độ chính xác lần lượt 98,46% trên bộ dữ liệu ảnh YaleFace, 98,44% trên bộ dữ liệu ảnh YaleFaceB và 86,2% trên bộ dữ liệu sinh viên HUIT. Từ đó xây dựng ứng dụng để nhận diện sinh viên qua ảnh khuôn mặt, thực hiện tra cứu trong cơ sở dữ liệu và trả về kết quả rèn luyện của sinh viên.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-06-2024

Cách trích dẫn

Nguyễn Hải, Y., Nguyễn Phương, H., Đinh Thị, M., Nguyễn Văn, T., & Trần Thị Vân, A. (2024). Tra cứu thông tin sinh viên qua ảnh khuôn mặt. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 8(3), 65. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/208

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##