Cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong bối cảnh phát triển của ngành kinh tế số

Các tác giả

  • Văn Quang Nguyễn
  • Thị Thùy Linh Phạm

Tóm tắt

Việt Nam đang ở trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng với nguồn nhân lực dồi dào, nguồn lao động trẻ, trong bối cảnh hội nhập mang lại nhiều cơ hội phát triển nguồn nhân lực có tay nghề kỹ thuật và chất lượng cao. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy nguồn nhân lực chất lượng cao đang tồn tại nhiều bất cập chưa đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế. Thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu nguồn lao động theo hướng phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật (CMKT), gắn chất lượng đào tạo với cầu lao động và tăng cường quản lý lực lượng lao động theo hướng hiện đại, nhất là trong bối cảnh phát triển kinh tế số đóng vai trò quan trọng trong mô hình kinh tế ở nước ta. Hiện tại nền kinh tế ở nước ta đang từng bước tiếp cận với nền kinh tế số là bước đi phù hợp nhằm thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong bài nghiên cứu này nhóm tác giả sẽ tập trung phân tích đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay, đồng thời nêu ra những cơ hội và thách thức khi phát triển kinh tế số, qua đó gợi ý một số giải pháp phát triển về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh phát triển nền kinh tế số.

Tải xuống

Đã Xuất bản

11-08-2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. Q., & Phạm, T. T. L. (2021). Cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong bối cảnh phát triển của ngành kinh tế số. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 6(3), 14. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/42

Số

Chuyên mục

Bài viết