Công ước quốc tế về bảo vệ các quyền của người lao động di trú và thành viên trong gia đình của họ và sự cần thiết gia nhập của Việt Nam

Các tác giả

  • Quốc Tuấn Bành

Tóm tắt

Quá trình chuyển dịch lực lượng lao động từ quốc gia này sang quốc gia khác trong bối cảnh hội nhập quốc tế đã làm phát sinh các vấn đề liên quan đến lực lượng lao động di trú và yêu cầu bảo vệ lao động di trú bằng pháp luật. Để đáp ứng yêu cầu của thực tế này, các văn kiện quốc tế liên quan đến vị thế và việc bảo vệ người lao động di trú đã được ban hành trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Công ước quốc tế về bảo vệ các quyền của tất cả những người lao động di trú và thành viên trong gia đình của họ (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families - ICRMW) năm 1990. Đến thời điểm hiện tại Việt Nam vẫn chưa gia nhập Công ước mặc dù Việt Nam có số lượng lao động di trú ở nước ngoài khá lớn. Trong bài viết, tác giả đã phân tích những nội dung cơ bản cũng như sự cần thiết phải gia nhập Công ước của Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

11-08-2021

Cách trích dẫn

Bành, Q. T. (2021). Công ước quốc tế về bảo vệ các quyền của người lao động di trú và thành viên trong gia đình của họ và sự cần thiết gia nhập của Việt Nam. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 6(3), 8. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/44

Số

Chuyên mục

Bài viết