Tổng quan các Phương án Tiếp cận trong Học luật quyết định

Các tác giả

  • Cuong Duc Nguyen Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Từ khóa:

Data Science, Data Mining, Rule Induction, Covering method

Tóm tắt

Luật quyết định dạng “IF điều_kiện THEN thực_thi” là một trong những loại tri thức được sử dụng phổ biến nhất của con người do tính dễ hiểu và dễ vận dụng. Học luật (Rule Induction), một hướng nghiên cứu được quan tâm trong ngành Khoa học Dữ liệu, nhằm trích xuất ra tập luật quyết định từ các tập dữ liệu huấn luyện. Bài báo tập trung vào việc hệ thống hóa các phương án tiếp cận chính trong Học luật, đồng thời nêu ra điểm mạnh và yếu của các phương án trên. Bài báo cũng chỉ ra thách thức và các hướng nghiên cứu đang được quan tâm trong Học luật.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13-04-2022

Cách trích dẫn

Nguyen, C. D. (2022). Tổng quan các Phương án Tiếp cận trong Học luật quyết định. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 6(4), 78. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/54