Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý thức hành vi sinh viên đại học học trực tuyến trong thời kỳ dịch Covid-19: Bằng chứng thực nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Lý Phát Cường Huflit - Khoa Kinh tế Tài chính

Tóm tắt

Học trực tuyến trở nên thiết yếu trong lĩnh vực giáo dục khi sự lây lan của đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi đáng kể trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, lĩnh vực giáo dục luôn thích ứng và hỗ trợ tất cả người học với yếu tố quan trọng là ý thức hành vi của người học trong bất kỳ sự thay đổi của môi trường học tập.Vì vậy, nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng trong xu hướng giáo dục hiện nay với học trực tuyến là phương pháp phổ biến. Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sinh viên đại học với ý định hành vi đối với phương pháp học trực tuyến trong đại dịch Covid-19. Tác giả tiến hành khảo sát đối tượng là sinh viên của các trường Đại học tại TPHCM. Kết quả phân tích cho thấy các nhân tố đều tác động đến ý định hành vi của sinh viên đối với phương pháp học trực tuyến. Từ kết quả nghiên cứu, việc học trực tuyến đối với sinh viên là phương pháp hữu ích và có tính thực tiễn cao.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-06-2022

Cách trích dẫn

Lý Phát C. (2022). Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý thức hành vi sinh viên đại học học trực tuyến trong thời kỳ dịch Covid-19: Bằng chứng thực nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(1), 67. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/61

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##