Fintech returns - Covid-19 and economic policy uncertainty

Các tác giả

  • Pham Phat Tien Can Tho University
  • Nguyen Thi Huyen My Học viên Cao học, Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Tóm tắt

This study investigates the impact of COVID-19 on fintech return in the context of economic policy uncertainty. The findings show that no evidence of the difference between the return and abnormal return of the fintech stock in the period of COVID-19; the fintech return will be higher in the case of economic policy uncertainty increase; and the increase of the number of confirmed COVID-19 cases and deaths is negatively associated with fintech return. In contrast, the ratio of deaths on confirmed cases is optimistic concerning fintech return.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-06-2022

Cách trích dẫn

Pham, P. T., & Nguyen, T. H. M. (2022). Fintech returns - Covid-19 and economic policy uncertainty. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(1), 31. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/73

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả