Multi-Criteria ranking index

Các tác giả

  • Phi Khứ Nguyễn Editor member
  • Tuyết Hồng Từ

Từ khóa:

Multi-criteria Decision making, TOPSIS, Ranking index, Complex network, Spearman rank-correlation

Tóm tắt

Việc ra quyết định đôi khi gặp khó khăn, phức tạp do phải xếp hạng những chọn lựa theo nhiều tiên chí có thể xung khắc nhau. TOPSIS được dùng để đưa ra một chọn lựa gần với các tiêu chí có lợi và tránh xa các tiêu chí bất lợi. Phương pháp này thường dùng trong việc ra quyết định trong nhiều tình huống thực tế. Bài báo này đề xuất phương pháp xếp hạng dựa trên TOPSIS kèm theo các trọng số tin tưởng đối với có các chọn lựa. Kết quả thực nghiệm từ bài báo chứng tỏ phương pháp đề xuất là chấp nhận được và phù hợp với những yêu cầu của bài toán ra quyết định.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13-04-2022

Cách trích dẫn

Nguyễn, K. P., & Từ T. H. (2022). Multi-Criteria ranking index. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 6(4), 14. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/76