Thông báo

Thể lệ viết bài

30-07-2021
  1. Tạp chí Khoa học HUFLIT (HJS) xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học của những nhà nghiên cứu, giảng dạy. Những công trình này chưa được công bố trên các tạp chí hoặc ấn phẩm khoa học khác (bao gồm các công bố trên internet). Đây là những kết quả có giá trị khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học mà Nhà trường có thế mạnh.
  2. Khi gửi bài, quý độc giả có thể sử dụng bất kỳ định dạng và kích thước chữ, nhưng sau khi được chấp nhận đăng thì tuân thủ theo mẫu của Tạp chí.
  3. Sau khi nhận được đánh giá của phản biện, bài viết đã được sửa chữa kèm theo giải trình sửa chữa theo mẫu giải trình đánh giá của phản biện phải được gửi lên hệ thống.
  4. Khi được chấp thuận xuất bản, các tác giả/nhóm tác giả gửi thêm cho toà soạn của Tạp chí một tập tin về hình cá nhân, và một số thông tin mang tính giới thiệu về bản thân trong khoảng 100 – 150 từ.
Đọc thêm về Thể lệ viết bài

Số hiện tại

Tập 8 Số 3 (2024): Vol 8 (No.3)
					Xem Tập 8 Số 3 (2024): Vol 8 (No.3)
Đã Xuất bản: 03-07-2024
Xem Tất cả Các số