Sinh thái nhân văn và nhiệm vụ bảo vệ môi trường sống cho sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay

Các tác giả

  • Văn Boong Phạm

Tóm tắt

Sinh thái nhân văn đã hình thành và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người và xã hội. Hiện nay phát triển bền vững với các mục tiêu: phát triển kinh tế, công bằng xã hội và môi trường trong sạch đã trở thành cấp bách của thời đại. Trong giới hạn của bài viết, chúng tôi trình bày sinh thái nhân văn từ góc độ triết học để tìm hiểu về nguồn gốc ra đời, nội dung cơ bản của sinh thái nhân văn. Trên cơ sở đó đề xuất một số nhiệm vụ góp phần nâng cao năng lực nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người và xã hội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13-04-2022

Cách trích dẫn

Phạm V. B. (2022). Sinh thái nhân văn và nhiệm vụ bảo vệ môi trường sống cho sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 6(4), 52. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/100

Số

Chuyên mục

Bài viết