Dự Báo Rời Mạng Dịch Vụ Fiber

Các tác giả

  • Võ Đức Vinh https://drive.google.com/file/d/1y_HAd6O6QP0qdhhlAsQE0eM_pm2uGnC0/view?usp=sharing
  • Trần Văn Lăng

Tóm tắt

Mô hình máy học sử dụng thuật toán Cây Quyết định thực hiện dự báo thuê bao có khả năng rời mạng cao.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-06-2022

Cách trích dẫn

Võ Đức, V., & Trần, V. L. (2022). Dự Báo Rời Mạng Dịch Vụ Fiber. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(1), 3. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/106

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##