Phân tích cấu trúc vaccine BNT162b2 dựa trên mRNA trong việc phòng dịch bệnh Covid-19

Các tác giả

  • Thụy Ánh Quỳnh Trần
  • Văn Lăng Trần

Tóm tắt

Bài báo trình bày những kiến thức mang tính cơ sở của vaccine dựa trên mRNA; đồng thời phân tích cấu trúc dựa trên góc nhìn Tin học về trình tự sinh học của của vaccine BNT162B2 ngừa virus SARS-CoV-2 đã gây ra dịch COVID-19. Đây là vaccine đã được Công ty Pfizer và BioNTech phát triển. Từ đó đưa ra thuật toán và chương trình viết bằng Python để chọn lựa trình tự mRNA trên cơ sở tối ưu tỷ lệ GC.

Tải xuống

Đã Xuất bản

28-09-2021

Cách trích dẫn

Trần, T. Ánh Q., & Trần, V. L. (2021). Phân tích cấu trúc vaccine BNT162b2 dựa trên mRNA trong việc phòng dịch bệnh Covid-19. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 6(3), 44. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/49

Số

Chuyên mục

Bài viết