Vai trò và ứng dụng của Fintech trong lĩnh vực Tại chính - Ngân hàng hiện nay

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Sơn Trường HUFLIT

Từ khóa:

Từ khóa: phát triển, fintech, ngân hàng truyền thống, tài chính-ngân hàng, tiền mặt.

Tóm tắt

Tóm tắt: Từ khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ra đời cho đến nay đã giúp cho hình thái xã hội các nước trên thế giới phát triển nhanh chóng nói chung trong đó có Việt Nam nói riêng. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại đáp ứng chất lượng và thời gian phục vụ cho người dân ngày càng hoàn thiện hơn. Đầu thề kỷ 20, lĩnh vực tài chính ngân hàng có lợi thế về nền tảng công nghệ hiện đại theo yêu cầu phát triển các loại hình dịch vụ cao sẽ có lợi thế cạnh tranh trên thị trường là phải kể đến hoạt động của Fintech. Vì vậy với việc ứng dụng những thành tựu mới nhất của tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong các nghiệp vụ và giao dịch tài chính đã và đang diễn ra trên toàn cầu. Trong khoảng 10 năm qua, không chỉ ở Việt nam mà trên thế giới, “Fintech” là cụm từ thường xuyên được đề cập đến, thế nhưng không phải ai cũng hiểu cặn kẽ về loại hình kinh doanh mới này. Fintech đã phát triển thành làn sóng ở nhiều nước trên thế giới. Những dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ này mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng và mở ra nhiều tiềm năng mới trong việc nâng cao khả năng tiếp cận tài chính. Bài viết sẽ nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển Fintech, tầm quan trọng và khuyến nghị ứng dụng Fintech trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng Việt Nam hiện nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-08-2023

Cách trích dẫn

Nguyễn Thanh, S. (2023). Vai trò và ứng dụng của Fintech trong lĩnh vực Tại chính - Ngân hàng hiện nay. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(4), 90. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/149

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##