Phương án dạy phát âm phụ âm-nguyên âm tiếng Hàn cho người Việt mới bắt đầu

Korean consonant-vowel and pronunciation teaching plan for beginner Vietnamese learners

Các tác giả

  • Phan Hoàng Tri Thức Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP. HCM

Từ khóa:

베트남 학습자, 한국어 자음-모음, 자음, 모음, 음운 변동, 발음 교육.

Tóm tắt

본 연구는 베트남에서 한국어를 공부하는 학습자를 위한 한국어 자음-모음과 발음 교육에 대한 방안을 살펴보았다. 발음 교육에 있어서 한국어를 전공으로 하는 학습자를 대상으로 하는 경우 에는 좀 더 체계적이고 전문적으로 이루어질 필요가 있다. 이를 위해서 교사는 최소한 학습자 모국어의 자음-모음 체계와 음소에 대한 이해와 지식을 가지고 있어야 한다. 학습자의 모국어와 한국어 간의 공통점과 차이점을 이해하고, 학습자 모국어의 음성적인 특성 등을 활용하여 학습자가 좀 더 쉽고 효율적으로 접근할 수 있는 방법을 모색하는 것이 필요하기 때문이다.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-06-2024

Cách trích dẫn

Phan, H. T. T. (2024). Phương án dạy phát âm phụ âm-nguyên âm tiếng Hàn cho người Việt mới bắt đầu: Korean consonant-vowel and pronunciation teaching plan for beginner Vietnamese learners. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 8(3), 44. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/199

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##