Tổ chức làng truyền thống của người Cơ Tu ở Quảng Nam tiếp cận từ tri thức địa phương

Các tác giả

  • Công Trường Nguyễn

Tóm tắt

Xã hội truyền thống của người Cơ Tu tồn tại các hình thức tổ chức khác nhau như gia đình, dòng họ và làng xã. Trong đó, tổ chức làng xã truyền thống của cộng đồng là hình thức tổ chức cao nhất và phức tạp nhất, vì nó bao trùm cả mối quan hệ huyết thống và mối quan hệ láng giềng. Hình t hức tổ chức này được xây dựng trên cơ sở phong tục, tập quán và kinh nghiệm của người dân được hình thành và phát triển trong quá trình tương tác giữa họ với môi trường sống. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày cách thức tổ chức làng của người Cơ Tu dựa theo kinh nghiệm truyền thống của cộng đồng.

Tải xuống

Đã Xuất bản

28-09-2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, C. T. (2021). Tổ chức làng truyền thống của người Cơ Tu ở Quảng Nam tiếp cận từ tri thức địa phương. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 6(3), 58. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/51

Số

Chuyên mục

Bài viết