Tìm hiểu quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa sau 35 năm đổi mới và đánh giá tổng quát kết quả đã thực hiện

Các tác giả

  • Nguyễn Hồng Hải Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM
  • Nguyễn Đề Thủy

Tóm tắt

Mỗi bước tiến của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) là một bước tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội (CNXH), phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất (LLSX) và góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất (QHSX) xã hội chủ nghĩa (XHCN), trên cơ sở đó từng bước nâng dần trình độ văn minh của xã hội. CNH, HĐH là nhân tố quyết định sự thắng lợi của con đường đi lên CNXH mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Để có được những thành tựu to lớn như ngày nay ở Việt Nam thì chúng ta cần phải thấy rõ quá trình đổi mới tư duy của Đảng về CNH, HĐH trong một chặng đường dài 35 năm đổi mới của đất nước.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-06-2022

Cách trích dẫn

Nguyễn Hồng, H., & Nguyễn Đề, T. (2022). Tìm hiểu quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa sau 35 năm đổi mới và đánh giá tổng quát kết quả đã thực hiện. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(1), 76. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/79

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##