Kinh tế tư nhân với vai trò là một động lực phát triển nền kinh tế Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Hồng Hải Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
  • Nguyễn Đề Thủy

Tóm tắt

Kinh tế tư nhân (KTTN) là một bộ phận của nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam, KTTN thời gian qua đã có vai trò quan trọng trong  sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Để KTTN thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế theo các Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế, cần phải tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức, cần có những giải pháp phù hợp để thúc đẩy KTTN phát triển mạnh mẽ là việc làm cấp bách trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. Bài viết này tác giả đề cập khái quát về sự hình thành và phát triển KTTN trong lịch sử nhân loại, về vai trò thực tế của khu vực KTTN được thể hiện qua sự phát triển tư duy lý luận các kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam; từ đó đề ra các giải pháp để góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ KTTN trong thời gian tới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-12-2023

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. H., & Nguyễn Đề, T. (2023). Kinh tế tư nhân với vai trò là một động lực phát triển nền kinh tế Việt Nam. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 8(2), 33. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/189

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##