Tác động vốn xã hội đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của hộ gia đình nuôi tôm tại vùng ven biển tỉnh Bến Tre

Các tác giả

  • Sanya Minh Kha Tô Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
  • Dương Thế Duy
  • Nguyễn Thị Xuân Lan
  • Trần Đỗ Ngọc Hoàn

Từ khóa:

Vốn xã hội, Dịch vụ khuyến ngư, hộ gia đình nuôi tôm

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố vốn xã hội tác động đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của hộ gia đình nuôi tôm tại vùng ven biển tỉnh Bến Tre. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để xác định các yếu tố thuộc mạng lưới xã hội chính thức, mạng lưới xã hội phi chính thức, cũng như nghiên cứu định lượng bằng mô hình hồi quy Logistic nhằm tác động của từng yếu tố vốn xã hội đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư. Với 232 hộ gia đình được phỏng vấn điều tra ngẫu nhiên có điều kiện tại các huyện ven biển của tỉnh: huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố thuộc về vốn xã hội như Tổ chức khuyến ngư, Ban quản lý khu nuôi, Đại lý các cấp , Đồng nghiệp/bạn bè và Lòng tin có tác động đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư. Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở để các nhà quản lý địa phương tham khảo, đưa ra chính sách để phát triển mạng lưới vốn xã hội trong tương lai, góp phần làm tăng năng suất sản xuất nuôi tôm của hộ gia đình ven biển tỉnh Bến Tre hiện nay

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-12-2023

Cách trích dẫn

Tô, S. M. K., Dương Thế, D., Nguyễn Thị Xuân, L., & Trần Đỗ Ngọc, H. (2023). Tác động vốn xã hội đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của hộ gia đình nuôi tôm tại vùng ven biển tỉnh Bến Tre. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 8(2), 76. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/192

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##